Reginas Puppenreich
Strona główna » Sklep » Impressum Twoje konto | Koszyk | Do kasy
Impressum

Rejestracja handlowa

VAT-ID ...


Urz±d finansowy Herford Nr.:  324/5064/3540

Indentyfikacja podatkowa - USt-IdNr.: DE 275 421 183

Numer Urzêdu Celnego:  EORI-NR: 708 29 16

 

 Dane Bankowe:

Bank        Sparkasse Herford

Ktn.-Nr.   114 029 82 49

BLZ          494 501 20

SWIFT-BIC: WLAHDE44XXX 

IBAN: DE76494501201140298249

 

 

Firma Reginas Puppenreich
Name Regina Labuc-Hoga
Adresse

Freesienweg 7
32130 Enger
Deutschland

Telefon 05224 938 655
Fax 05224 938 646
E-Mail regina@reginaspuppenreich.de
INFORMACJA PRAWNA

Wszystkie podane informacje w naszym sklepie internetowym s± opracowane i podane w najlepszej wierze, ¿e s± prawid³owe i pe³ne. Mimo naszych starañ mog± siê zdarzyæ b³êdy, za które nie odpowiadamy. Poza tym zastrzegamy sobie mo¿liwo¶ci dokonania zmian, kt¶re uwa¿amy za niezbêdne.

  

 

 PRAWA AUTORSKIE

Je¿eli nie jest inaczej zaznaczone, wszystkie teksty, zdjêcia i informacje zawarte w naszym sklepie s± nasz± w³asno¶ci± i bez naszego zezwolenia nie wolno ich kopiowaæ, przesy³aæ osobom dalszym.

Wszystkie Marki, które nie nale¿± do Reginas PuppenReich a pokazane s± w sklepie nadal nale¿± do ich w³a¶cicieli mimo, ¿e nie s± specjalnie przez nas oznaczone..

 

 

 

 

 

 

 

  

 LINKI

ReginasPuppenReich nie odpowiada za zawarto¶æ linków, których po³±czenia znajduj± siê w tym sklepie. W czasie wykonania po³±czenia linki te nie zawiera³y ¿adnych zabronionych zawarto¶æ stron internetowych.

 

 

 


Powrót
   
Parse Time: 0.078s